Email: thaycaoanh68@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

VĂN KHẤN TẠI CÁC ĐỀN, ĐIỆN THỜ TỨ PHỦ

VĂN KHẤN TẠI CÁC ĐỀN, ĐIỆN THỜ TỨ PHỦ

       Nam mô A Di Đà Phật(5 lễ)

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo(3L)

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3L)

Nam mô đại từ, đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát(3L)

 

 Con sám hối con lạy chín phương trời 10 phương chư phật, chư đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng. Đệ tử con muôn trung bách bái, nhất tâm cung thỉnh:

- Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ Vạn linh

- Tam vị đức Vua cha, Đức tam thập tam thiên thiên chúa Đế Thích Đế hoàn nhân tiên Thánh đế cung duy Hiệu Thiên Trí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao thượng đế tối linh ngọc bệ hạ, Đức Vua cha Bát Hải Động Đình Thủy quốc Long Vương: Trấn Tây An Nam Tam Kì Linh Ứng Vĩnh Công đại vương Thượng đẳng tối linh thần.

-Thiên tiên Cửu Trùng Vương Mẫu, Cửu thiên huyền nữ Phạm Thị Chân Nhân, Bán Thiên Mão Dậu công chúa cập thị tòng bộ chúng.

-Tam Tòa Thánh Mẫu tối tú anh linh: Đệ Nhất thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh công chúa. Đệ nhị thượng ngàn Lê Mại Đại Vương, Diệu Tín, Diệu Nghĩa thiền sư Bạch Anh Quản Trưởng Sơn Trang công chúa. Đệ Tam Thoải Phủ Xích Lân Long Nữ công chúa.

-Trần Triều hiển Thánh nhân vũ Hưng Đạo Đại Vương Quốc Công Tiết Chế Thượng đẳng phúc thần ngọc bệ hạ.

- Trần triều vương phụ, vương mẫu, vương phi phu nhân, vương huynh, vương đệ, vương tử, vương hôn, vương nữ, vương tế, vương tôn chư vị tướng tá bộ hạ các quan công đồng Trần Triều uy phong lẫm liệt.

- Cung thỉnh Tam vị Chúa Mường:  Đệ nhất Tây Thiên,  Đệ nhị Nguyệt Hồ, Đệ tam Lâm Thao

- Cung thỉnh: Chúa Bà Cà Phê, Tiên Chúa Thác Bờ - Hòa Bình công chúa, Ngũ Phương Bản Cảnh Chúa bà Bạch Hoa công chúa tối tú tối linh, Hội Đồng chúa bói, Hội Đồng chúa chữa, Hội Đồng chúa Mán, Hội Đồng chúa Mường, Lục cung Chúa Chầu các bộ Sơn Trang, Sơn Lâm công chúa, Tam thập lục cung công chúa, Lục thập hoa giáp thần nương.

- Cung thỉnh tứ phủ chầu bà, Năm tòa quan lớn, 10 dinh các quan. Bát bộ sơn trang thập nhị tiên cô trên ngàn dưới thoải, Thủ Điện công chúa tối tú tối linh.

Con kính lạy tứ phủ Quan Hoàng.  Kim niên đương cai Thái Tuế Chí đức tôn thần, đương cảnh Thành Hoàng bản thổ liệt vị đại vương. Đức Hoàng triều đức Hoàng quận. Thượng Thanh Bản Mệnh nguyên thần chân quân, Thiên Tào Hoa Giáp thủ mệnh công chúa, Ông thủ đầu đồng chầu bà quyền cai bản mệnh giáng phúc lưu ân trừ tai giải ách.

Tứ phủ thánh cô, tứ phủ thánh cậu, cậu bé bản điện, cô bé bản điện. Ngũ lôi thiên tướng, ngũ hổ đại thần chư vị các quan, thiên thiên lực sĩ, vạn vạn tinh binh, binh hùng tướng mạnh, chư tư quan tướng, Thanh Xà đại tướng, Bạch Xà đại quan. Thổ công chúa đất chư vị tôn thần bản xứ giáng điện giáng phủ, tế thế cứu dân.

Con kính lạy công đồng các giá, Hội Đồng các quan, trên ngàn dưới thoải, 18 cửa rừng, 12 cửa bể, cửa đình thần Tam Tứ phủ tối tú anh linh, tối cao, tối sáng, tận thương tận độ!

Hôm nay là ngày...tháng...năm  KỶ HỢI (2019). Đệ tử con là..... Hợp đồng gia quyến đẳng Ngụ tại địa chỉ:...............................

Ngày hôm nay cát nhật đương thời, đệ tử con tâm thành chí nguyện 1 dạ 1 lòng mộ đạo ân cần tại “tên đền thờ, điện thờ”, nhất tâm con bái yết cửa Cha cửa Mẹ của đình thần Tam Tứ phủ.  Cúi xin Phật thánh thương xót giáng điện giáng phủ, xe loan giá ngự, chấp lễ chấp bái, chứng minh công đức, giáng phúc lưu ân cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, muôn nhà được hưởng ấm no hạnh phúc.

Phù hộ độ trì cho gia đình con được toàn gia an lạc công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm, ngũ phúc lâm môn, thân tâm an lạc, quả đạo viên thành, đầy thuyền mãn quả, gia đạo hưng thịnh. Xin các ngài cho con có lộc có tài có ngân có xuyến để trên lo được việc Thánh dưới gánh được việc trần, thần hôn phụng sự cửa đình thần tam tứ phủ được mãn chiều xế bóng. Xin các Ngài thương lời con kêu nhận lời con khấn, nhất tội ngài nhất xá, vạn tội ngài vạn thương!

Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

 

Cung thỉnh công đồng Tổ tiên nội ngoại họ “họ của tín chủ”, Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia đẳng đẳng chư vị chân linh sống vi anh tử vi linh về hầu cửa Phật cửa Thánh trên tấu thượng thiên, dưới tấu tòa vàng thoải phủ, kêu thay lạy đỡ cho con cháu, cháu chắt của Tổ được kêu thấu, tấu nổi, đắc lễ đắc bái đắc yêu đắc cầu.

Đức Tổ cao minh tận thương tận độ!!!

                         -----------------------Lễ tạ 4 lễ-------------------------