Email: tuvivietnam.info@gmail.com
Liên kết mạng xã hội

Khoa cúng thổ công

Khoa cúng thổ công

Thần linh thổ địa táo phủ Hương phụng hiến, cúng giàng Chư Thánh chúng, tín chủ đầu thành, nghinh triệu thỉnh. Nguyên kỳ thần lực giáng hoa duyên. Các chân phương ngung sinh hoan hỷ. Khuông phù gia trạch bảo bình an, phúc thọ vĩnh miên miên, Thiết dĩ đàn duyên sơ khải, tịnh cúng phu trần, duy bài biện chi trang nghiêm, khủng vãng lai chi uế chược, bằng tư pháp thủy phần bỉ trần lao, tịnh uế chân ngôn, cẩn đương trì tụng.
Như lai công đức thủy, Danh vị cam lộ tương 
Nhất trích sái đàn tràng, Cấu uế tất thanh tịnh 
Án bắc đế tra, thiên thần la na địa tra sa hạ (7 lần)
- Thiết dĩ thần chủ, cung bằng ngũ phận dĩ tiềm thông, nhất khí huyền hư dụng cách, nhất tâm nhi biến đạt phu trần đăng trúc lễ sám thổ công, dực mông thần lực dĩ hộ trì, ngưỡng vọng uy linh nhi chứng giám tư thời. (Mỗ) tiết hữu (tín chủ). Tinh kỷ trì vì, doanh cư thử trạch, mỗi niệm quá du, vũ cử tá doanh , vi can cấm kỵ, thức khởi công động thổ, Xúc phạm thần minh, viên trần nhương săm, chi nghi, ngưỡng tích bình an chi khánh, do thị kim nguyệt cát nhật, thỉnh mạnh mạnh pháp sư tựu vu gia sứ, tu thuyết kỳ an khánh trạch, lễ xám thổ công, thỉnh phúc duyên sinh pháp đàn, nhất duyên tuân hành khoa phạm, tuyên diễn chân ngôn, nguyện tứ uy Quang giáng lâm pháp tịch, triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.
- Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh
- Ngũ phương địa chủ nguyên văn chi 
- Nguyện bằng tam bảo lực gia trì
- Nguyễn tại kim thời lai giang phó
Nam mô bộ bộ đế ly giá ly đá ly đát đa nga đá gia (7 lần)
- Thượng lai nghỉnh thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.
* Nhất tâm phụng thỉnh mệnh thừa thiên đế trức thuộc địa tư, bảo phương ngung, trạch sả chi chung. Chấn cương giới môn đình chí ngoại. Cung duy ngũ phương ngũ để, vạn phúc phu nhân cập bản sứ thần linh táo phủ, tinh chư quyến thuộc.
Duy nguyện bất chi kiển thỉnh, lân mẫn hữu tình chứng minh công đức.
* Nhất tâm phụng thỉnh. Trức tư địa chủ, vị trấn phương ngung, kỷ cương lý chi ngũ phân, tác thần kỳ chi chúa tể.
Cung duy, đông phương, cửu di quân, Nam phương bất luyến quân, tây phương lục tuất quân, bắc phương ngũ hóa quân, trung ương tam thái quân, thổ hầu thổ bá quân, thổ mãnh thổ trọng, thổ khảm thổ khang, thổ lý, thổ tôn, thổ gia quyến thuộc.
Duy nguyện, đồng thừa pháp lực, vận thần uy, dáng phó hương duyên thụ tư cúng dàng.
* Nhất tâm phụng thỉnh: Quyền tư lục hợp vị liệt tứ duy, khử hung ác chi tha phương, tập chinh tường ư thử giới, cung duy ngũ phương thổ công, địa chủ thổ phủ thần kỳ, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ thần, cửu cung bái quái, táo thủ thần linh, cấm kỵ đảng thần nhất thiết uy linh. 
Duy nguyện, uy quang bất sả, giáng phó đàn duyên thụ tư cúng dàng. Thượng lại triệu thỉnh trân ngôn tuyên dương dĩ kính, giáo hữu an tọa chân ngôn trì tụng. 
- Thần đức tòng không lai giáng hạ
- Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà
- Tùy phương ứng hiện biến quang minh
- Giáng phó gia đường an vị tọa,
Án tra ma sa hạ (3 lần)
- An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, năng linh cúng cụ, nhất nhất vô biên, thượng hiến thánh từ, phủ thủy lạp thụ, tán chủ kiến thành thượng hương phụng hiến (chú biến thực cam lộ ).
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng
- Phổ thí pháp giới chư quần sinh
- Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng,
- Duy năng thành tựu phật công đức.
* Án nga nga năng tam bà phiệt nhật la hộc (3 lần)
- Thượng lai hiến cúng công đức, dĩ chu kim hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ xong).
- Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, ngưỡng vọng thán từ phủ thùy thái lạp, kim hữu sớ văn dụng bằng hỏa hóa.
Án bạt đà lô lê chi linh sa hạ (7 lần)
(Nếu cúng dàng được thì thắp thêm năm ngọn đằng. Nếu không cúng thì lễ tạ hết nếu cúng thì bạch tiếp đường dưới)
Hiến đăng – Đăng phụng hiến, cúng dàng địa phủ tối u linh, tín chủ kiền tương. Đăng phụng hiến, Kim thời bảo diên Chiếu Quang minh, Trạch chủ bảo an linh. Đại Thánh phổ quang minh vương bồ 
* Phù đẳng giả, phan hoa quan ảnh, đăng chúc giao huy hình như bắc đẩu chi quang minh, thể tựa nam tinh chi nãn diệu, thần tiên viên đổ, tầm ảnh nhi lai hiền thánh giao quang bỉnh cầu hữu nhi tất ứng. Thị tịch thanh phong, thấu lộ thụy đắc môn, bá tiên giả dĩ lai lâm, thiết linh quan nhi chứng giám, cung đối thần minh, đồng thanh tuyên tán.
- Cẩn trì thử đăng, cúng dàng đông phương thanh đế thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phụ nguyện.
- Mộc đức huy đằng diệu trấn phương 
- Bỉnh trừ tai ách chí vinh sương 
- Thanh long uất mậu an đông vị 
- Tòng bách kiên trinh bảo thọ trường 
- Đăng trúc dĩ nhiên kiến thành bái hiến.
- Cẩn trì thử đăng cúng dàng nam phương xích đế, công địa chủ, phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phụ nguyện.
- Hoàng hoàng hỏa Đức chiếu Nam phương 
- Chu tước đường tiền nghiễm chính dương.
- Sích đế thổ công ngọ vị.
- Đăng chức dĩ nhiên kiền thành bái hiến.
- Cẩn trì thử đăng, cúng dàng tây phương bạch đế, công địa chủ, phủ linh kỳ, thổ gia quyến thuộc phục nguyện
- Phúc tinh thuận chữ điệu đoài phương
- Kim đức huy đằng an rậu vị 
- Hộ phù nhân vật dĩ khang cường,
+ Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái kiến 
- Cẩn trì thử đăng cúng dàng bắc phương hắc đê, thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ thổ gia quyến phục nguyện.
- Hắc tinh thủy đức chiếu thần linh
- Đăng tận hung tà quỷ yêu hình
- Huyền vũ nguy nguy an khảm vị
- Khuông phù trạch xã bảo bình an.
+ Đăng chúc dĩ nhiên kiển thành bái hiến 
* Cẩn trì thử đăng, cúng dàng trung ương Hoàng đế, thổ công địa chủ, thổ phủ linh kỳ. Thổ gia quyến thuộc phục nguyên.
- Trung ương thổ khí trấn trung đình,
- Vạn cổ trường tồn nhạc độc hình, 
- Bất nạn tứ phương huy thổ đức
- Bảo phù gia trạch vinh khang linh,
+ Đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hịch.
* Thị tịch nhiên thử giả đăng, giả thượng triệt nhiên cung, bảo điện hạ cùng, địa phủ ư quan, phàm hữu hôn mê, tất giai chiếu diệu, ngã vị đăng chủ, y bằng thánh giáo, nhiên điểm minh đăng, khả dĩ khứ tai ách chi tiềm tiêu, khả dĩ trợ phúc, tinh chi lăng diệu, do lự quang minh, bất biến, u hiển lan thông, bất bằng ngã phật chi linh quang, hạt sử mê đồ chi phổ chiếu, giáo hữu phổ cúng dàng chân ngôn cẩn đương trì tụng
- Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng,
- Phổ thí pháp giới chư quân sinh,
- Nhược dĩ minh đăng thân cúng dàng, 
- Duy năng thành tựu phật công đức.
-Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (7 lần)
Nam mô phổ cúng dàng Bồ tát ma ha tát (3 lần) 
Nam mô tiêu tai giáng kết tường Bồ tát ma ha tát (3 lần)